Lokalizacja i Zabezpieczenie Pomieszczenia Serwerowni: Kluczowe Aspekty Utrzymywania Bezpieczeństwa i Wydajności

0
9
Rate this post

W dzisiejszym cyfrowym świecie serwerownie stanowią serce działania wielu organizacji.​ Lokalizacja i zabezpieczenie tych⁢ pomieszczeń to kluczowe​ aspekty, które nie tylko⁣ chronią dane, ale również wpływają na efektywność i​ wydajność całego systemu. Jakie‌ są ⁢najważniejsze czynniki, na które należy ‌zwrócić⁢ uwagę, aby utrzymać bezpieczeństwo i sprawną pracę serwerowni? Oto krótka analiza tego zagadnienia.

Lokalizacja serwerowni – podstawowe kryteria do uwzględnienia

W dzisiejszych czasach ⁣wybór odpowiedniej lokalizacji dla serwerowni jest kluczowy dla zachowania bezpieczeństwa i wydajności systemu informatycznego. Istnieje wiele kryteriów, które należy ⁤uwzględnić podczas podejmowania decyzji dotyczącej lokalizacji⁣ pomieszczenia serwerowni. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które należy ⁢brać pod uwagę:

 • Bezpieczeństwo fizyczne: Lokalizacja serwerowni powinna‍ być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przemyślane systemy kontroli dostępu, monitoringu i alarmowe są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 • Warunki atmosferyczne: Odpowiednia klimatyzacja i wentylacja⁢ są niezbędne dla zapewnienia optymalnej pracy sprzętu komputerowego. Należy również uwzględnić zapewnienie zabezpieczenia przed powodziami, pożarem i innymi katastrofami naturalnymi.

Aspekt Znaczenie
Bezpieczeństwo fizyczne Zabezpieczenie⁣ przed nieautoryzowanym dostępem
Warunki atmosferyczne Utrzymanie optymalnej pracy sprzętu komputerowego

Bezpieczeństwo fizyczne – kluczowa rola w ochronie danych

W celu zapewnienia ⁢ochrony danych oraz zachowania wysokiej wydajności systemów informatycznych, kluczową rolę​ odgrywa lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia ​serwerowni. Bezpieczeństwo fizyczne jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych ⁣oraz stabilności działania infrastruktury IT. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę:

 • Kontrola dostępu: Ograniczenie dostępu do serwerowni tylko dla upoważnionych pracowników przy użyciu kart dostępu lub biometrycznych⁤ systemów identyfikacji.
 • Monitorowanie: Systemy monitoringu wizyjnego oraz alarmowe pozwalające na ciągłe nadzorowanie pomieszczenia serwerowni i⁢ reagowanie na ⁤potencjalne ⁢zagrożenia.
 • Zabezpieczenia fizyczne: Zastosowanie specjalnych zabezpieczeń, takich jak kraty ⁣okienne, wzmocnione drzwi ‌oraz⁤ antywłamaniowe zamki, aby zabezpieczyć serwerownię przed ewentualnymi włamaniami.

Dodatkowo, ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych w serwerowni,⁤ takich jak kontrola temperatury oraz wilgotności. Systemy chłodzenia i zasilania awaryjnego powinny być również‍ odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć⁤ przerw⁤ w działaniu⁤ infrastruktury IT. Wnioskując, należy ​podkreślić, że lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni stanowi kluczowy element utrzymania bezpieczeństwa danych i zapewnienia wysokiej wydajności systemów informatycznych.

Zasilanie awaryjne⁤ – zabezpieczenie przed utratą energii

Aby zapewnić niezawodne zasilanie awaryjne w ⁢pomieszczeniu⁢ serwerowni, kluczowym aspektem ​jest odpowiednia lokalizacja oraz zabezpieczenie sprzętu. Wszelkie zabiegi mające na celu minimalizację ryzyka utraty energii ‌elektrycznej powinny⁣ być starannie przemyślane ⁤oraz zaplanowane zgodnie z⁢ najlepszymi praktykami branżowymi.

Niezbędne kroki do utrzymania bezpieczeństawa i wydajności w pomieszczeniu serwerowni obejmują między⁢ innymi:

 • Instalacja niezawodnego systemu UPS – zabezpieczenie przed nagłym spadkiem napięcia
 • Odpowiednie chłodzenie urządzeń – utrzymanie optymalnej temperatury
 • Zainstalowanie generatora prądotwórczego – zapewnienie dodatkowego źródła‍ zasilania w przypadku awarii

Chłodzenie serwerów -​ wpływ na wydajność i trwałość sprzętu

W strategicznej lokalizacji ​pomieszczenia serwerowni leży klucz do zapewnienia optymalnego chłodzenia serwerów,⁢ co ma ogromny wpływ na ich wydajność i trwałość. Warto zwrócić uwagę ⁤na kilka istotnych aspektów, które pomogą utrzymać ​bezpieczeństwo i efektywność pracy sprzętu.

**Kluczowe aspekty utrzymania bezpieczeństwa i⁢ wydajności w serwerowni:**

– **Klimatyzacja:** Skuteczny ⁢system chłodzenia powinien być odpowiednio​ zaprojektowany i regularnie serwisowany, aby ‌zapobiec przegrzewaniu się sprzętu.

– **Odpowiednia wentylacja:** Wymiana powietrza ‌musi​ być ‌zapewniona w sposób ciągły, aby zapobiec nagrzewaniu się urządzeń i zapewnić optymalne warunki pracy.

– **Zabezpieczenia przeciwpożarowe:** Systemy⁤ detekcji i gaszenia pożarów powinny być obecne i ‌regularnie testowane, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń sprzętu.

– **Kontrola wilgotności:** Zbyt niska ⁣lub‌ zbyt wysoka wilgotność powietrza może prowadzić do uszkodzeń ‌elektroniki, dlatego ważne jest ⁤monitorowanie i regulacja poziomu wilgoci.

Ochrona przed dostępem nieautoryzowanym ‍- kontrola wejścia do serwerowni

W celu zapewnienia ochrony przed dostępem nieautoryzowanym do serwerowni, kluczowym aspektem jest odpowiednia kontrola wejścia‌ do pomieszczenia. Lokalizacja serwerowni powinna być starannie wybrana, aby zminimalizować ryzyko ​dostępu osób nieupoważnionych. Ważne jest również ‌zapewnienie fizycznych zabezpieczeń,⁤ takich jak ⁢odpowiednie zamki, systemy monitoringu oraz alarmy.

Wydajne utrzymanie bezpieczeństwa w serwerowni wymaga także regularnych audytów oraz oceny ryzyka. Kluczową ⁤rolę odgrywa personel odpowiedzialny za kontrolę‌ dostępu, którego należy odpowiednio przeszkolić. Warto również rozważyć zastosowanie technologii biometrycznych czy kart dostępu, aby ⁤dodatkowo zabezpieczyć pomieszczenie. Nie bez znaczenia jest także tworzenie backupów‌ danych oraz regularne testowanie procedur bezpieczeństwa.

Kontrola Dostępu Zabezpieczenia⁤ Fizyczne Audyty Bezpieczeństwa
Technologie biometryczne Odpowiednie zamki i⁣ alarmy Regularne oceny ryzyka
Karty dostępowe Systemy monitoringu Przeszkolenie personelu

Monitorowanie środowiska – zapobieganie⁣ przegrzewaniu się ⁢sprzętu

Jednym ‍z kluczowych aspektów utrzymania bezpieczeństwa i wydajności w serwerowni jest odpowiednie monitorowanie środowiska, aby zapobiec przegrzewaniu się sprzętu. Lokalizacja pomieszczenia, w którym znajduje się⁣ serwerownia, oraz‍ zabezpieczenia, ⁤które zostaną zastosowane, mają kluczowe ​znaczenie dla⁤ utrzymania optymalnych warunków pracy sprzętu.

Aby skutecznie zapobiegać przegrzewaniu się sprzętu, ⁤należy zwrócić uwagę na‍ następujące aspekty:

 • Sprawdzenie odpowiedniej wentylacji i klimatyzacji w ⁢pomieszczeniu.
 • Regularne monitorowanie temperatury⁣ i wilgotności powietrza.
 • Zastosowanie systemów awaryjnego⁢ wyłączania lub chłodzenia w przypadku przekroczenia ustalonych parametrów.

Kontrola dostępu do danych – ⁤kluczowy element bezpieczeństwa informacji

Niezwykle ważnym elementem utrzymania ⁣bezpieczeństwa informacji w firmie jest kontrola dostępu do danych.‌ Kluczowy aspekt stanowi lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni, gdzie przechowywane są wszystkie istotne informacje. Przestrzeń ‌ta powinna być odpowiednio zabezpieczona, aby zapewnić poufność, integralność⁣ i dostępność danych.

W ⁤celu ‌skutecznego utrzymania bezpieczeństwa i wydajności pomieszczenia serwerowni należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych‌ aspektów, takich jak:

 • Wybór odpowiedniej lokalizacji serwerowni
 • Zastosowanie odpowiednich systemów alarmowych i monitoringu
 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ⁣chłodzenia

Wprowadzenie tych rozwiązań ⁢pozwoli efektywnie zarządzać dostępem do danych oraz minimalizować ryzyko potencjalnych zagrożeń.

Zarządzanie zarządzeniem serwerami – zapewnienie stabilności pracy

W odpowiedzi na rosnące ⁤potrzeby zarządzania serwerami, kluczowym elementem jest właściwa lokalizacja ⁣i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni. Zapewnienie stabilności pracy oraz bezpieczeństwa systemów wymaga ‌przemyślanej strategii dotyczącej infrastruktury fizycznej.

Elementy, które należy uwzględnić⁣ przy utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności serwerowni⁣ to: 1. Kontrola dostępu – ograniczenie dostępu do pomieszczenia tylko dla uprawnionych osób, 2.‌ Monitorowanie środowiska – ciągłe​ monitorowanie parametrów środowiskowych (np. temperatura, wilgotność), 3. Zasilanie awaryjne – dostęp do zasilania ⁢zapasowego w razie przerw w dostawie prądu, 4. Ochrona przed pożarem – zainstalowanie‍ systemów gaszenia i ⁣detekcji pożaru. Dbałość o​ te aspekty jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości pracy serwerów oraz ochrony danych.

Kopia zapasowa danych​ – uniknięcie utraty informacji

Przechowywanie danych na serwerach wymaga ‌odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni, aby uniknąć utraty informacji. Kluczowym aspektem utrzymania bezpieczeństwa i wydajności jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji ⁢dla serwerowni oraz właściwe zabezpieczenie jej przed niepowołanymi osobami.

Ważne kroki w utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności pomieszczenia serwerowni obejmują:
– Instalację monitoringu wizyjnego w celu ciągłego monitorowania pomieszczenia;
– Automatyzację systemów alarmowych, informujących o ewentualnych zagrożeniach;
– Regularne testowanie systemów zabezpieczeń, aby upewnić się ​o ich działaniu.

Odporność na katastrofy naturalne – zabezpieczenie serwerowni przed klęskami

W lokalizacji pomieszczenia serwerowni kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego miejsca, które będzie odporne na⁣ potencjalne katastrofy naturalne. Pamiętajmy,⁣ że‌ zabezpieczenie serwerowni przed klęskami może mieć kluczowe znaczenie​ dla utrzymania ciągłości działania firmy. Warto zastanowić się nad umieszczeniem serwerowni na ‍wyższych kondygnacjach budynku, z dala od potencjalnych zagrożeń, takich jak zalania czy trzęsienia ziemi.

Podstawowe aspekty zabezpieczenia ‍pomieszczenia⁢ serwerowni przed katastrofami naturalnymi to:

 • Odpowiednia ​lokalizacja budynku
 • Znaczący dystans od potencjalnych źródeł zagrożeń
 • Regularne testowanie systemów bezpieczeństwa
 • Zapewnienie redundancji dla kluczowych systemów

Uprzątanie kabli – ⁢estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie

W celu zachowania estetyki⁣ oraz zapewnienia bezpieczeństwa w serwerowni, kluczowym aspektem jest odpowiednie uporządkowanie kabli. Nie tylko ⁤wpłynie to pozytywnie na wygląd ​pomieszczenia, ale także ułatwi ‍pracę personelu obsługującego sprzęt. Dzięki umiejętnie zaplanowanemu ⁣układaniu kabli, unikniemy zbędnych przeszkód oraz przypadkowych ⁤odłączeń, co⁤ przyczyni się do ⁣zachowania wydajności systemu.

Stosując odpowiednie zabezpieczenia przeciwporażeniowe oraz unikając przeciążeń ⁤gniazd elektrycznych, ‌minimalizujemy ryzyko awarii sprzętu oraz utraty danych. Warto również zainwestować w system zarządzania kabli, który‍ pomoże w identyfikacji oraz łatwym dostępie⁤ do poszczególnych przewodów. Dzięki temu zapewniamy nie⁢ tylko estetyczne, ale‍ przede‌ wszystkim funkcjonalne rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na codzienną pracę w serwerowni.

Zdalne monitorowanie – udogodnienie w zarządzaniu sprzętem

Lokalizacja pomieszczenia serwerowni oraz odpowiednie ‍zabezpieczenie ‌są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności sprzętu. Wybór odpowiedniego miejsca do umieszczenia serwerowni pozwala uniknąć problemów związanych z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgotność, temperatura czy dostępność zasilania. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, co⁣ może doprowadzić do kradzieży danych lub naruszeń ochrony prywatności.

Aby zapewnić optymalne⁣ warunki pracy sprzętu, warto także zadbać o kwestie dotyczące wentylacji i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. Regularna kontrola warunków ‍pracy serwerowni oraz monitorowanie jej stanu technicznego pozwala uniknąć niepotrzebnych awarii i utrzymanie sprzętu w jak najlepszym ‌stanie. Dzięki zdalnemu ​monitorowaniu można na bieżąco śledzić parametry pracy sprzętu i szybko reagować w przypadku pojawienia się problemów.

Aktualizacja systemów ‌zabezpieczeń – zapewnienie⁤ najnowszych technologii

Zapewnienie najwyższych standardów ‌bezpieczeństwa w serwerowni jest kluczowym elementem utrzymania sprawnego​ działania infrastruktury IT. Lokalizacja pomieszczenia serwerowni odgrywa istotną rolę w⁤ zapewnieniu optymalnych warunków pracy sprzętu oraz ochrony przed ‌nieautoryzowanym dostępem. Warto zwrócić uwagę‌ na kilka kluczowych aspektów, które mogą⁢ mieć wpływ na skuteczność zabezpieczeń:

 • Wybór odpowiedniej lokalizacji⁤ pomieszczenia ‍serwerowni.
 • Zainstalowanie systemów monitoringu i alarmowych.
 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ochrony przed awariami sprzętu.

Wysokiej jakości zabezpieczenia pomieszczenia ⁢serwerowni mogą w znaczący sposób ‍wpłynąć na wydajność i ⁢bezpieczeństwo ⁤danych przechowywanych na serwerach. Dlatego warto inwestować w nowoczesne technologie i regularnie aktualizować systemy zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami.

Zapobieganie przepięciom – zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektronicznymi

W celu zapobiegania przepięciom i zabezpieczenia‍ przed uszkodzeniami elektronicznymi w serwerowni, kluczowym aspektem jest odpowiednia lokalizacja pomieszczenia. Ważne​ jest, aby serwerownia znajdowała się w miejscu pozbawionym wilgoci, źródeł ciepła oraz blisko miejsca, gdzie systemy zasilania mogą ⁣być łatwo podłączone. Dodatkowo,‌ warto zainstalować specjalne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu elektronicznego.

Aby utrzymać bezpieczeństwo i wydajność serwerowni, warto‌ również zadbać‌ o regularne przeglądy sprzętu ‍oraz testowanie zabezpieczeń. Warto​ również zainwestować w systemy monitoringu, które będą śledzić wszelkie zmiany w napięciu elektrycznym​ oraz temperaturze w pomieszczeniu. Dzięki odpowiednim środkom zapobiegawczym można⁤ uniknąć poważnych problemów związanych z przepięciami, co⁢ przyczyni się‍ do ‌długiej żywotności sprzętu‍ elektronicznego.

Rozwiązania antywłamaniowe – dodatkowe wsparcie⁢ dla fizycznej ochrony ⁣serwerowni

W dzisiejszych czasach, serwerownie są⁢ kluczowym elementem‌ dla wielu firm i ‍instytucji, dlatego należy ⁣zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie. Rozwiązania antywłamaniowe stanowią dodatkowe wsparcie dla fizycznej ‌ochrony pomieszczenia serwerowni, co przekłada się ‍na zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ‍wydajności systemów. Dzięki nim można monitorować i reagować ​na potencjalne zagrożenia, chroniąc kluczowe informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

Podczas planowania lokalizacji ⁢i zabezpieczenia serwerowni należy‍ uwzględnić kilka⁣ kluczowych aspektów. Po pierwsze, odpowiedni dobór systemów alarmowych i monitoringu, które umożliwią szybką reakcję w przypadku niepożądanych zdarzeń. Po drugie, zainstalowanie systemów kontroli dostępu oraz zabezpieczeń ⁣fizycznych, ‍takich⁢ jak drzwi antywłamaniowe czy kamery bezpieczeństwa. Dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa pomieszczenia serwerowni, można zapewnić spokój⁢ i‍ stabilność działania infrastruktury IT.

Optymalizacja przestrzeni – wykorzystanie powierzchni serwerowni w efektywny sposób

Właściwa lokalizacja ⁣i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni są kluczowymi aspektami utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemów IT. Warto zadbać ⁤o wykorzystanie dostępnej przestrzeni w‌ sposób ⁤efektywny, aby uniknąć problemów związanych z nadmiernym zagęszczeniem sprzętu czy trudnościami z dostępem do niektórych‍ komponentów.

Do ​zapewnienia optymalizacji przestrzeni serwerowni warto rozważyć umieszczenie sprzętu w stelażach rackowych, wykorzystanie regałów na akcesoria IT oraz zastosowanie rozwiązań dedykowanych⁣ do zarządzania okablowaniem. Warto również pamiętać⁣ o odpowiedniej ⁤wentylacji i klimatyzacji, aby utrzymać optymalne warunki pracy dla ⁤serwerów. Poprzez dbałość o lokalizację i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni ⁢można znacząco⁢ zwiększyć ‍efektywność działania infrastruktury IT.

Automatyzacja systemów – usprawnienie procesów zarządzania serwerami

W celu zachowania bezpieczeństwa i wydajności systemów serwerowych, kluczową kwestią jest odpowiednia lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni.

Dzięki zautomatyzowanym systemom zarządzania serwerami możliwe jest usprawnienie‌ procesów monitorowania, aktualizacji i konserwacji sprzętu. Oto ⁣kilka istotnych aspektów utrzymania bezpieczeństwa i ‍wydajności w pomieszczeniu serwerowni:

 • Fizyczne zabezpieczenia:
  -⁢ Instalacja systemu⁣ kontroli dostępu
  – Użycie kamer monitoringu
  ⁤ ​- Zastosowanie czujników dymu i zalania
 • Systemy chłodzenia:
  – Wybór odpowiedniego systemu klimatyzacji
  ⁣- ⁣Regularna konserwacja urządzeń chłodniczych
 • Zarządzanie przewodami:
  – Oznaczenie i segregacja kabli ‌
  – Regularne sprawdzanie stanu przewodów sieciowych

Testowanie bezpieczeństwa – regularne kontrole stanu zabezpieczeń

W celu zapewnienia ochrony danych oraz niezawodności działania serwerowni, kluczowym aspektem jest odpowiednia lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia. Regularne kontrole stanu zabezpieczeń są nieodłączną częścią utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemu.‍ Poniżej przedstawiamy kilka istotnych​ kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

**Wodoodporność** – Upewnij się, że‍ pomieszczenie serwerowni jest zabezpieczone przed zalaniem, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu w przypadku⁤ awarii instalacji wodociągowej.

**Zasilanie awaryjne** – Zainstaluj odpowiedni system zasilania UPS, aby zapewnić​ ciągłość pracy serwerów w przypadku przerw ​w dostawie energii ‌elektrycznej.

**Monitoring** – Utrzymuj ⁤stały monitoring pomieszczenia, ‌w tym kamerę przemysłową, aby ‌rejestrować​ zdarzenia, które ‍mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność systemu.

**Ograniczenie‍ dostępu** – Skonfiguruj system kontroli dostępu, tak aby‍ uprawnieni pracownicy mieli dostęp ​do serwerowni, a niepowołane osoby były wykluczone.

Audyt bezpieczeństwa – weryfikacja procedur⁢ i‍ zabezpieczeń serwerowni

W procesie audytu bezpieczeństwa serwerowni ważne jest, aby skupić się​ na lokalizacji tego pomieszczenia. Odpowiednio zlokalizowana serwerownia ​może mieć znaczący wpływ na​ wydajność oraz bezpieczeństwo ⁣systemów informatycznych. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz ⁢kontroli ⁣temperatury, aby zapobiec⁣ przegrzewaniu sprzętu.​ Dodatkowo, należy zwrócić​ uwagę na dostęp ⁣do serwerowni, aby zapobiec nieautoryzowanym osobom.

Ważnym aspektem zabezpieczenia serwerowni jest także odpowiednio ‍dobrane i zainstalowane urządzenia zabezpieczające. Wskazane jest:

 • Instalacja systemu monitoringu CCTV
 • Zastosowanie systemu kontroli dostępu
 • Umieszczenie ognioodpornych sejfów na przechowywanie ważnych dokumentów
 • Regularna aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz firewalla.

Dzięki odpowiednim procedurom i zabezpieczeniom serwerowni można efektywnie chronić dane oraz zapewnić‌ ciągłość działania systemów informatycznych.

Wnioskując z powyższych informacji, lokalizacja i zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni są kluczowymi aspektami utrzymania bezpieczeństwa i wydajności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom zapewniającym optymalne warunki⁢ dla sprzętu oraz danych, można‍ skutecznie zabezpieczyć⁢ systemy informatyczne przed potencjalnymi zagrożeniami. Właściwe planowanie i wdrażanie odpowiednich ‍środków bezpieczeństwa może przyczynić się do sprawnej pracy⁣ serwerów oraz chronić wartościowe informacje przed utratą lub kradzieżą. Zachowanie ostrożności oraz dbałość o szczegóły w⁣ tym zakresie są​ nieodzowne dla każdej‌ odpowiedzialnej firmy pragnącej utrzymać swoje systemy bezpieczne i wydajne. ⁤Dlatego też, nie warto lekceważyć znaczenia lokalizacji i ‌zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni, gdyż ​może to wpłynąć istotnie na działanie i sukces organizacji w dzisiejszym świecie technologicznym.